รางวัลเชิดชูเกียรติ เกี่ยวกับด้านอนุรักษ์พลังงาน งานระบบบำรุงอาคารต่างของ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์

 

นโยบายด้านประหยัดพลังงานเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547 โดยท่านประธาน ธนินท์ เจียรวนนท์ ได้กำหนดเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานในเครือฯ ลดการใช้พลังงานลง 20% ซึ่งแต่ละกลุ่มธุรกิจยึดถือเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมทั้งได้กำหนดทิศทางในการลดและควบคุมการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพเป็นนโยบายหลักในการบริหารงาน โดยกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน และให้แต่ละหน่วยงานแสดงผลการดำเนินงานการลดการใช้พลังงานและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการประหยัดพลังงานในบอร์ดที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานเข้าร่วมนำเสนออย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ทุกโครงการ โดยมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กร มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีแผนงานการบำรุงรักษาอาคารอย่างเป็นระบบมีสมรรถนะด้านความปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมืออุบัติภัยต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่การสร้างและรักษาประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการรองรับการใช้งานของอาคารและระบบประกอบอาคาร การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ การจัดระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และดับเพลิง การลดการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่อาคาร การจัดระบบการสัญจร และการเข้าออก การป้องกันโรคระบาด ฯลฯ

ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรักษาความสะอาด การจัดระบบเก็บและกำจัดขยะ การกำจัดสิ่งปฏิกูล เกิดความสะดวก ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ผู้ใช้สอยอาคาร การใช้ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรกายภาพ ความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร การบริการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับการรองรับมาตรฐาน เกียรติคุณจากราชการ และหน่วยงานชั้นนำทุกปี

 

•    รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 8 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2550 -2557
•    Thailand Energy Awards 2008 รางวัลดีเด่นประเภทอาคารควบคุมประจำปี จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    Asian Energy Awards 2008 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทอาคารควบคุมและได้รับเป็น Best Practices จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    Thailand Energy Awards 2011 บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    Thailand Energy Awards 2012 รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    MEA Energy Saving Building 2014 อาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่น จากการไฟฟ้านครหลวง
•    MEA Energy Saving Building 2014 มอบตราสัญลักษณ์ กฟม. อาคารประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 จาการไฟฟ้านครหลวง
•     รางวัลสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก กระทรวงแรงงาน  ปี 2558
•    เกียรติบัตรรับรอง สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)  ระดับดี
•     เกียรติบัตร รางวันสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559 (ระดับประเทศ) “ ประเภทรางวัล ต่อเนื่อง 1 – 4 ปี ระดับเพชร ”
•    TFMA FM AWARD : Best Practice 2016 รางวัลการบริหารจัดการอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ดีเยี่ยมตามมาตรฐานสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

 

•    รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 7  ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2551 -2557
•    Thailand Energy Awards 2008 รางวัลดีเด่นประเภทอาคารควบคุมประจำปี(ส่วนพลาซ่า) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    Thailand Energy Awards 2010 บุคลากรดีเด่นประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    Thailand Energy Awards 2011  รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    SOS Featuring Energy 2013 รางวัลดีเด่น  สุดยอดสำนักงาน รวมใจประหยัด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    MEA Energy Saving Building 2014 อาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่น จากการไฟฟ้านครหลวง
•    MEA Energy Saving Building 2014 มอบตราสัญลักษณ์ กฟม. อาคารประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 จากการไฟฟ้านครหลวง
•    เกียรติบัตรระดับต้น (ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องน้อยกว่า 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน)  กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2557  กระทรวงแรงงาน
•    เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในอาคารปี 3 ประจำปี 2558 จากการไฟฟ้านครหลวง
•    1 ใน 11 อาคาร ที่ได้รับเลือกให้เป็น อาคารสาธิต (Demonstration Building) ของโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (PEECB) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
•    TFMA FM AWARD : Best Practice 2016 รางวัลการบริหารจัดการอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ดีเยี่ยมตามมาตรฐานสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

 


•    ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 4  ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555 -2558
•    ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับต้น กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2557
•     รางวัลสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงแรงงาน  ปี 2558
•    เกียรติบัตร โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมการเปลี่ยนหลอด LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ บริเวณทางหนีไฟ ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ปี 2558
•    เกียรติบัตร โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น 6 เครื่อง ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ปี 2558
•    MEA Energy Saving Building 2014 อาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่น จากการไฟฟ้านครหลวง
•    MEA Energy Saving Building 2014 มอบตราสัญลักษณ์ กฟม. อาคารประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 จาการไฟฟ้านครหลวง
•    TFMA FM  AWARD : Best Practice 2016 รางวัลการบริหารจัดการอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 (สีลม), อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์), อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ดีเยี่ยมตามมาตรฐานสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

 


•    รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 6  ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2552 -2557

 

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานภูมิภาค บริหารพื้นที่เช่าโดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Official Facebook

Three Things All Affiliate Marketers Need To Survive Online All Affiliate Marketers Need To Survive Online All Affiliate Marketers Need To Survive